Obowiązujące przepisy i wymagania w zakresie orzecznictwa lotniczo-lekarskiego

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego oraz wydawania określonych certyfikatów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

 • Rozporządzenie (WE) NR 290/2012 z dnia 30 marca 2012 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

Powyższe przepisy nie dotyczą w całości orzecznictwa lotniczo-lekarskiego a jedynie w pewnym zakresie.

Tekst powyższych aktów prawnych dostępny jest na stronach ULC: www.ulc.gov.pl w zakładce Prawo – Prawo UE.

 • Zał. 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – Licencjonowanie personelu (Dz. Urz. ULC z dnia 19 marca 2012 r., poz. 21);

 • AMC i GM do PART MED – Zał. Nr 2 do Wytycznych Nr 3 Prezesa ULC z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (Dz. Urz. z dnia 16.07.2012 r. poz. 67);

 • AMC i GM do PART ORA, ARA i CC – Wytyczne Nr 5 Prezesa ULC z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (Dz. Urz. ULC z dnia 20.09.2012 r. poz. 89);

 • Wymagania dotyczące Europejskiego Orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego/EUROCONTROL (Dz. Urz. ULC z dnia 19.02.2013 r., poz. 32)

Dzienniki Urzędowe wraz z załącznikami znajdują się na stronach ULC: www.ulc.gov.pl w zakładce Prawo – Dzienniki Urzędowe ULC.

Przepisy krajowe: ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) oraz akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej (Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1331);

 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania zakładów opieki zdrowotnej na listę centrów medycyny lotniczej oraz skreślania z niej (Dz.U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1332);

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 371);

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego(Dz. U. z 2013 r., poz. 372);

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego(Dz. U. z 2013 r., poz. 373)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich(Dz.U. z 2013 r. , poz. 637)

Powyższe akty prawne znajdują się na stronach ULC: www.ulc.gov.pl w zakładce Prawo – Prawo krajowe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ICAO wydało nowa edycję Manual of Civil Aviation Medicine (Doc 8984). Wersja elektroniczna podręcznika dostępna jest na stronach ICAO: http://www.icao.int/publications/Documents/8984_cons_en.pdf oraz w Wydziale Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego.

Telefony do poszczególnych oddziałów FIS (Flight Information Service - Służba Informacji Powietrznej)

 

FIS FIS Warszawa [119,450] FIS Gdańsk [127,150] FIS Kraków [119,275] FIS Poznań [126,300] FIS Olsztyn [118,775]

SAR

Służba Poszukiwania
i Ratownictwa

tel. +48 22 574-55-85,

+48 22 574-74-85

+48 58 340 74-85

+48 22 574-75-85,

+48 12 639-75-85,

+48 22 574-73-85,

+48 61 896-73-85

+48 22 574-55-88, +48 22 682-89-11
FAX +48 22 574-75-86 +48 22 574-74-86, +48 22 574-74-86, +48 22 574-75-86, +48 22 574-75-86  

 

 

Telefony do portów lotniczych

Lotnisko

Bydgoszcz - Szwederowo

EPBY

Gdańsk-Rębiechowo

EPGD

Katowice - Pyrzowice

EPKT

Kraków - Balice

EPKK

Telefony

Informacja: +48 52-365-4700

Dyżurny Portu: +48 52-375-3355

TWR: +48 52-365-4900

Informacja: +48 58-348-1154

Dyżurny Portu: +48 58-348-1159

TWR: +48 58-340-7462

BOZ: +48 58-340-7482

Informacja: +48 32-392-7385

TWR: +48 32-392-7861

BOZ: +48 32-392-7880

Informacja: +48 12-639-3000

TWR: +48 12-639-3110

BOZ: +4812-285-6342

MET: +48 12-285-5072

Lotnisko

Łódź - Lublinek

EPLL

Poznań - Ławica

EPPO

Rzeszów - Jasionka

EPRZ

Szczecin - Goleniów

EPSC

Telefony

Informacja: +48 42-688-8414

Dyżurny Portu: +48 42-688-6968

TWR: +48 42-687-0701

MET: +48 42-687-5860

Informacja: +48 61-849-2000

TWR: +48 61-847-2337

BOZ: +48 61-847-0001

Informacja: +48 17-717-8611

TWR: +48 17-859-0842

BOZ: +48 17-717-8655

Informacja: +48 91-481-7500

TWR: +48 91-469-7933

BOZ: +48 91-469-7934

MET: +48 91-481-7613

Lotnisko

Warszawa - Okęcie

EPWA

Wrocław - Strachowice

EPWR

Zielona Góra - Babimost

EPZG

Centralne Biuro Prognoz
Meteorologicznych
Warszawa-Okęcie

Telefony

Informacja: +48 22-650-2255

Dyżurny Portu: +48 22-650-1555

TWR: +48 22-574-5563

BOZ: +48 22-574-7173

ATIS: +48 22-650-2111

Informacja: +48 71-358-1100

Dyżurny Portu: +48 71-358-1301

TWR: +48 71-358-1371

BOZ: +48 71-358-1372

MET: +48 71-358-1390

Informacja: +48 68-351-2729

Dyżurny Portu: +48 603-958-023

TWR: +48 68-351-2011

+48 22 846-06-82

 

Oznaczenia w tabeli:

TWR - Wieża kontroli lotów

BOZ - Biuro Odpraw Załóg

ATIS - Służba Automatycznej Informacji Lotniskowej

MET - Biuro Osłony Meteorologicznej na danym lotnisku

 


Pozostałe ważne telefony i adresy

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
mazowieckie
Polska / Poland
http://www.ulc.gov.pl

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
+48-500-233-233 (zgłaszanie zdarzeń)
+48-22-630-11-30 (przewodniczący PKBWL)
+48-22-630-11-42 (sekretarz PKBWL)
+48-22-630-11-31 (sekretariat)
+48-22-630-11-44 (sekretariat)
+48 22-630-11-43 (fax)
Strona internetowa PKBWL

WŁADZA METEOROLOGICZNA
Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
mazowieckie
Polska / Poland