Przeczytaj nim przystąpisz do badań:

 

Badania okresowe w poszczególnych klasach zdrowia wykonuje się:
- w klasie 1: do 39 roku życia co 12 miesięcy, 40 i więcej lat – co 6 miesięcy
- w klasie 2 i 3: do 29 roku życia co 5 lat, 30-49 lat – co 2 lata, 50 i więcej lat – co 12 miesięcy.

Dopuszczalne refrakcyjne wady wzroku w poszczególnych klasach zdrowia to:
+/- 3 dioptrii w klasie 1
+/- 5 dioptrii w klasie 2 i 3
Metoda korekcji wzroku nie ma wpływu na wynik badań lotniczo-lekarskich.

Samolot może pilotować oraz skoki spadochronowe może uprawiać osoba, która straciła kończyny. Musi jednak spełniać warunki postawione przez lekarza orzecznika (na przykład: odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne (proteza) lub dostosowanie urządzeń w kabinie do potrzeb osoby niepełnosprawnej).

Skrzywienie kręgosłupa w odcinku krzyżowo-lędźwiowym może utrudnić uzyskanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego w klasie 1, ale nie dyskwalifikuje automatycznie – indywidualna ocena lekarza orzecznika.

Skrzywiona przegroda nosowa lub problem z wyrównywaniem ciśnienia w uszach może mieć wpływ na wynik badań, bowiem nieprawidłowa barofunkcja wyklucza możliwość latania. Należy skorygować skrzywienie przegrody nosa operacyjnie.

Przed przystąpieniem do badań lotniczo-lekarskich muszą być wyleczone wszystkie zęby, bowiem zęby leczone kanałowo mogą mieć wpływ na uzyskanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego.

Choroba serca nie dyskwalifikuje kandydata na pilota, ale każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. O dopuszczeniu do latania decyduje upoważniony lekarz orzecznik lub sekcja lotniczo-lekarska ULC.

Uwaga!!! Po wypadku i pobycie w szpitalu obowiązkiem posiadacza licencji lotniczej jest poinformować o tym lekarza lotniczego, a po zakończeniu leczenia odbyć badania okolicznościowe (przepisy JAR-FCL3).

W przypadku jakiejkolwiek choroby, w tym m.in. astmy, przeprowadza się ocenę indywidualną stopnia zaawansowania choroby, stosowanego leczenia i stopnia obniżenia sprawności spowodowanego chorobą.

Uwaga!!!
Chory na cukrzycę przyjmujący insulinę nie może być dopuszczony do latania w żadnej klasie.

W przypadku badań kandydata na skoczka spadochronowego dyskwalifikują wady rozwojowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, poziome ułożenie kości krzyżowej w stosunku do piątego kręgu lędźwiowego (kąt Fergusona przekraczający 40 stopni +/- 5 stopni), wady rozwojowe kończyn dolnych i stawów biodrowych, zespoły chorobowe przebiegające z towarzyszącą ‘łamliwością’ kości.

Na badanie lotniczo-lekarskie można zabrać ze sobą: RTG klatki piersiowej, RTG odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Pozostałe badania przeprowadzają lekarze upoważnieni przez ULC.

Pilotować samolotu nie może osoba przyjmująca leki psychotropowe.

Każde schorzenie układu oddechowego przebiegające z niewydolnością oddechową dyskwalifikują kandydata na pilota. Miernikiem wydolności jest cienienie parcjalne tlenu w krwi tętniczej – nie może być ono niższe niż 60 mmHg przy prawidłowym lub obniżonym ciśnieniu parcjalnym dwutlenku węgla (badania gazometryczne).


Oprac. na podst. info z internetu

Złudzenia

Złudzeniami nazywamy fałszywe zniekształcone spostrzeżenia. Powstają one wskutek niedoskonałości naszych zmysłów, za pomocą, których utrzymujemy kontakt z otaczającym nas światem. Wszystkie nasze zmysły w odpowiednich okolicznościach mogą nam dostarczyć fałszywych danych.

Wszelkiemu rodzajowi złudzeń nadzwyczaj sprzyja: zmęczenie, złe samopoczucie, duże napięcie emocjonalne, niewłaściwa pozycja, niedotlenienie, przyspieszenia, a wreszcie brak wiary we własne siły i brak krytycyzmu. Przyczyny złudzeń w locie możemy podzielić na następujące grupy. Złudzenia powstałe:

1) wskutek naruszenia zasad działania zmysłów,

2) wskutek częściowego zahamowania procesów w korze mózgowej,

3) wskutek okoliczności uniemożliwiających różnicowanie bodźców (np. w ciemną noc trudno jest odróżnić gwiazdy i pojedyncze światła na ziemi).

a) złudzenia wzrokowe

W warunkach złego oświetlenia zdarza się dokonać mylnych spostrzeżeń. Gdy szybko człowiek obróci się kilka razy wydaje mu się, że świat wiruje.

Często piloci ulegają złudzeniom odległości podczas lądowania po długim locie na znacznych wysokościach. Nieprawidłowa ocena wysokości prowadzi do błędów lądowania.

b) złudzenia błędnika

Pilot najczęściej spotyka się ze złudzeniami błędnikowymi. Przytoczone przykłady będą się odnosiły przede wszystkim do tych przypadków, w których nie ma kontroli (korekcji) wzroku.

W prawidłowym zakręcie wypadkowa sit działa zawsze prostopadle do podłogi samolotu i dlatego statyczny zmysł równowagi (narząd otolitowy) sądzi, ze ziemia znajduje się zawsze pod podłogą samolotu tymczasem jest ona pod dolnym skrzydłem. W nieprawidłowym zakręcie z wyślizgiem ulegamy złudzeniu, ze ziemia znajduje się pod górnym skrzydłem.

Identycznie w czasie prawidłowej pętli dla zmysłu równowagi ziemia Jest zawsze pod podłogą samolotu a o rzeczywistym położeniu jej informuje nas tylko widoczność horyzontu naturalnego lub sztucznego.

Istotne jest zachowanie się części kinetycznej narządu równowagi, mieszącej się w kanałach półkolistych, która Jest nastawiona na rejestrację przyspieszeń kątowych. Trzeba tu przypomnieć, ze narząd ten w warunkach lotu u przeciętnego człowieka rejestruje przyspieszenia 1°/s, co stanowi tzw. wartość progową.

1. Jeżeli samolot przechyla się np. w lewo, z przyspieszeniem kątowym poniżej wartości progowej, to osiągnie on duże przechylenie w sposób niezrozumiały dla pilota, bo nie zarejestrowany przez komórki zmysłowe. Gdy pilot na podstawie wskazań przyrządów podniesie zwis w normalnym tempie, tzn. z przyspieszeniem kątowym powyżej progowego, to zostanie zarejestrowany tylko ten drugi ruch, w prawo, i podczas gdy w rzeczywistości samolot leci prosto, pilotowi wydaje się że ma prawy zwis.

2. W odwrotnej sytuacji, gdy samolot, powoli wyszedł z przechylenia, do którego został wprowadzony z przyspieszeniem kątowym powyżej progowego wówczas przez narząd równowagi został zarejestrowane tylko wprowadzenie w przechyl, a kiedy samolot leci już prosto, pilot sądzi, ze przechylenie i zakręt utrzymują się nadal.

3. Odczuwanie wznoszenia w czasie zakrętu następuje dlatego, że powstają podobne odczucia, jak przy przejściu na wznoszenie z lotu poziomego, gdyż z narządu równowagi oraz z czucia głębokiego i powierzchniowego płyną zupełnie podobne wrażenia. Mamy do czynienia wtedy nie tylko z tzw. "zamianą sterów" w sensie pilotażowym, ale i z odpowiednikiem fizjologicznym w zakresie działania zmysłów.

4. Gdy ruch obrotowy którejś z trzech płaszczyzn trwa przez chwilę, endolimfa w kanałach półkolistych zaczyna nabierać prędkości zgodnej z ruchem ciała i samolotu. W chwili zatrzymania się ruchu endolimfa swoja bezwładnością dalej krąży, tak jak herbata w zatrzymanej szklance. Stąd po zatrzymaniu ruchu obrotowego samolotu występuje wrażenie ruchu odwrotnego co do kierunku, przez mimo, że ruchu już nie ma, to wskutek bezwładności endolimfa krąży nadal przez pewien czas, identycznie jak przy ruchu samolotu w przeciwną stronę.

Piloci mają tendencję podczas wyprowadzania z zakrętu do zadzierania samolotu, nie tylko dlatego, ze zapominają "oddać drążek" tyle, ile ściągnęli w zakręcie, lecz i dlatego, że dochodzi jeszcze złudzenie pochylania maski i zniżania się. Złudzenie to powstaje wskutek występowania w czasie wyprowadzania z zakrętu złudnych odczuć odwrotnych do tych, jakie pilot odczuwał w zakręcie.

5. Jeżeli w trakcie trwania ruchu obrotowego samolotu którejś z płaszczyzn wykonujemy ruchy głową, to w większości przypadków występuje przyspieszenie Coriolisa. Powstają wtedy złożone i zmienne bodźce z różnych kanałów półkolistych, co wywołuje zawroty głowy i sprzyja występowaniu choroby powietrznej. Ma to miejsce szczególnie w czasie głębokiego krążenia, korkociągu i w innych figurach akrobacji, połączonych z intensywnym obrotem samolotu. Należy wiec unikać ruchów w płaszczyznach niezgodnych z płaszczyzną obrotu samolotu.

Wzrok ma wprawdzie bardzo silny korygujący wpływ na narząd równowagi, lecz gdy i on ulegnie złudzeniom, wtedy wnosi swój błąd do określenia położenia w przestrzeni.

Dlatego, ze względu na możliwość utraty orientacji przestrzennej wszystkie samoloty są zaopatrzone w przyrządy i o ile lot z widocznością ziemi można sobie bez nich wyobrazić, o tyle lot w chmurach bez przyrządów kończy się z reguły mimowolną akrobacją.

Nawet sprawne przyrządy nie chronią w pełni przed złudzeniami i ich skutkami. Przyrządy bowiem umożliwiają tylko skonfrontowanie własnych spostrzeżeń z obiektywnymi wskazaniami. Jeśli pilot nie wykaże dostatecznie krytycznego podejścia do złudzeń i nie oprze swego postępowania wyłącznie na wskazaniach sprawnych przyrządów to utraci orientację przestrzenną.

c) złudzenia poczucia czasu.

W czasie lotu często można spotkać za zachowania poczucia czasu. Czas biegnie pozornie szybko lub powoli. Uzależnione jest to od stanu emocjonalnego pilota w czasie lotu, intensywności zadań, niespodziewanych sytuacji. Dlatego kontrola czasu w locie jest bardzo ważnym czynnikiem kontroli całego lotu.

"Higiena lotnicza " instr. pil. mgr Janusz Czubkowski

Kandydaci na pilotów muszą być zdrowi. Oznacza to, że wszystkie układy i narządy ich organizmu powinny pracować bez zarzutu, znajdować się w stanie całkowitej sprawności i nie wykazywać zmian spowodowanych procesami chorobowymi. Z uwagi na pewną specyfikę badania lotniczo-lekarskiego, stan zdrowia kandydatów do szkolenia lotniczego ocenia specjalnie do tego celu powołana komisja Lotniczo-Lekarska. Pozytywne orzeczenie właściwej komisji lekarskiej jest warunkiem do praktycznego szkolenia w powietrzu.
Piloci poddawani są badaniom wstępnym, okresowym, a w uzasadnionych sytuacjach badaniom okolicznościowym (np. po wypadku lub chorobie).
Dbałość o dobry stan zdrowia - profilaktyka - powinna cechować każdego lotnika. Nie idzie tu bowiem wyłącznie o spotkanie z komisją lekarską. Pilotowi dobre zdrowie i kondycja fizyczna są niezbędnie potrzebne, czasem nawet niepozorny rozstrój zdrowia może spowodować reakcję organizmu, która jeśli nastąpi podczas wykonywania lotu, stanie się przyczyną tragicznego w skutkach wypadku.

Ochroną zdrowia lotników zajmuje się higiena lotnicza. Nauka ta jest nieodłącznie związana z medycyną lotniczą.

Zamieszczone tu informacje pochodzą ze skryptu pt. "Higiena lotnicza" napisanego przez instr. pil. mgra Janusza Czubkowskiego.

Zagadnienia

--------

Wykorzystana bibliografia:
1) Bober Stanisław; "Higiena lotnicza dla szybowników"; Warszawa 1952; Liga Lotnicza.
2) Konaszewski Wacław; "Higiena lotnicza"; Warszawa 1958; MON.
3) Denisow Wiktor, Lopatin Radosław; "Pilot i samolot"; tł. ros.; Warszawa 1964; WKŁ.
4) Śliwak Tadeusz; "Podstawowe wiadomości z medycyny lotniczej"; Warszawa 1975; WKŁ.
5) "Medycyna lotnicza i kosmiczna"; red. Stanisław Barański; Warszawa 1977; PZWL.
6) "Instrukcja wykonywania lotów w lotnictwie sportowym IWL"; Warszawa 1984; WKŁ.
7) Dz.U. PRL Nr-41 z dn. 18.11.1986.
8) Dz.U. PRL Nr 25 z dn. 25 z 1974; Nr 23 z 1975.
9) "Konspekt podstaw pierwszej pomocy"; Maciej Pietrzak; 1994.
10) Jerzy Domicz, Lech Szutowski; "Podręcznik pilota samolotowego"; Poznań 1994;WLOP.
11) Czesław Kudłek, Ryszard Kuś, Bogusław Plamowski; "ABC skoczka spadochronowego"; Warszawa 1978; WKŁ.

Lista lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 1,2,3 i LAPL dla członków personelu lotniczego i członków personelu pokładowego oraz  kandydatów na członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego

 • lek. med. Leszek Buczyłko
  Przychodnia ALERGO-MED
  Al. KEN 56
  02-797 Warszawa
  Tel./Fax 22 448-47-77
  www.badanialotniczolekarskie.pl
 • lek. med. Andrzej Cholewiński
  Specjalistyczny Gabinet Lekarski
  ul. Chrobrego 48
  26-600 Radom
  Tel. 48 360-60-68, 48 351-17-15
 • dr n. med. Henryk Domagała
  Prywatny Gabinet Lekarski
  ul. 11- listopada 8
  28-400 Pińczów
  Tel. 512 093 823
 • lek. med. Gertruda Eichstaedt
  POLMED
  Centrum Medyczne Warszawa-Puławska
  ul. Puławska 410 A
  02-845 Warszawa
  tel.: 22 646 1896
 • lek. med. Bogusława Ignatowicz
  Centrum Medycyny Lotniczej Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego
  ul. H. Sienkiewicza 108/110
  50-348 Wrocław
  Tel. 71  328-28-92
  http://gobll.pl
 • lek. med. Jacek Imioło
  Prywatny Gabinet Lekarski
  ul. Jagiellońska 2
  34-500 Zakopane
  Tel. 18 206-31-77, 605 56 83 21, 609 51 58 43
 • dr n. med. Janusz Jachimowicz
  Przychodnia ALERGO-MED
  Al. KEN 56
  02-797 Warszawa
  Tel./Fax 22 448-47-77
  www.badanialotniczolekarskie.pl
 • lek. med. Bożena Kajfasz
  Przychodnia ALERGO-MED
  Al. KEN 56 
  02-797 Warszawa
  Tel./Fax 22 448-47-77
  www.badanialotniczolekarskie.pl
  Centrum Medycyny Lotniczej LUXMED
  ul. 17 Stycznia 39
  02-148 Warszawa
  tel.: 022 450 48 13 lub 22 33 81 666
  www.luxmed.pl/dla-pacjentow/oferta/uslugi-pozapakietowe/medycyna-lotnicza.html
 • lek. med. Marian Karwowski
  POLMED
  Centrum Medyczne Warszawa-Puławska
  ul. Puławska 410 A
  02-845 Warszawa
  tel.: 22 646-18-96
 • lek. med. Krzysztof Kowalczuk
  Centrum Medycyny Lotniczej Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
  ul. Krasińskiego 54
  01-755 Warszawa
  Tel. 22 685-28-55, 22 685-28-33
  www.wiml.waw.pl
 • lek. med. Mirosława Mielczarek-Landowska
  Centrum Medycyny Lotniczej LUXMED
  ul. 17 Stycznia 39
  02-148 Warszawa
  tel.: 022 450 48 13 lub 22 33 81 666
  www.luxmed.pl/dla-pacjentow/oferta/uslugi-pozapakietowe/medycyna-lotnicza.html
  POLMED
  Centrum Medyczne Warszawa-Puławska
  ul. Puławska 410 A
  02-845 Warszawa
  tel.: 22 646-18-96
 • lek. med. Henryk Lemczak
  Prywatny Gabinet Lekarski
  ul. Czesława Miłosza 16/B6
  83-000 Pruszcz Gdański
  Tel. 600 366 103
  Gabinet lekarski czynny jest we wtorki w godz. 15 -18.30, w pozostałe dni po uprzednim umówieniu się telefonicznym
 • dr n. med. Janusz Marek
  Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.
  ul. Legnicka 40
  53-674 Wrocław
  Tel. 71 771 17 77
  www.dolmed.pl
 • lek. med. Andrzej Michałczenko
  Przychodnia ALERGO-MED, Al. KEN 56, 
  02-797 Warszawa
  Tel./Fax 22 448-47-77
  www.badanialotniczolekarskie.pl
  POLMED
  Centrum Medyczne Warszawa-Puławska
  ul. Puławska 410 A
  02-845 Warszawa
  tel.: 22 646-18-96
 • lek. med. Janusz Najdyhor
  NZOZ „Jarmed s.c.”
  ul. Organizacji W i N 50
  91-836 Łódź
  Tel/Fax:. 42 655-03-30
  www.jarmed.pl
 • dr n. med. Marian Pawlik
  Centrum Medycyny Lotniczej Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
  ul. Krasińskiego 54
  01-755 Warszawa
  Tel. 22 685-28-55, 22 685-28-33
  www.wiml.waw.pl
 • lek. med. Andrzej Płaszczak
  Gabinet Badań Profilaktycznych
  ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 2/43
  31-243 Kraków
  Tel. 603 85 99 72
 • lek. med. Piotr Rozlau
  Centrum Medycyny Lotniczej Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
  ul. Krasińskiego 54
  01-755 Warszawa
  Tel. 22 685-28-55, 22 685-28-33
  www.wiml.waw.pl
 • lek. med. Tomasz Setny
  Centrum Medycyny Lotniczej LUXMED
  ul. 17 Stycznia 39
  02-148 Warszawa
  tel.: 022 450 48 13 lub 22 33 81 666
  www.luxmed.pl/dla-pacjentow/oferta/uslugi-pozapakietowe/medycyna-lotnicza.html
 • lek. med. Ireneusz Stawowski
  IMI-MED Centrum Medyczno-Psychologiczne
  ul. Dorotki 4, 95-070 Antoniew k. Łodzi
  tel.: 502 563 914, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ">kontakt@imimed.pl
  www.imimed.pl
 • lek. med. Artur  Szmiel
  NZOZ „Jarmed s.c.”
  ul. Organizacji W i N 50
  91-836 Łódź
  Tel./Fax: 42 655-03-30
  www.jarmed.pl
 • lek. med. Marian Wiaderek
  NZOZ Medycyny Pracy
  ul. 15 P. P. „Wilków” 34 A/9, Hotel „Twierdza”
  08-530 Dęblin
  (wtorek, czwartek godz. 16.00 – 18.00)
  Tel. 601 44 36 63
 • lek. med. Władysław Edward Wielgołaski
  Centrum Medycyny Lotniczej LUXMED
  ul. 17 Stycznia 39
  02-148 Warszawa
  tel.: 022 450 48 13 lub 22 33 81 666
  www.luxmed.pl/dla-pacjentow/oferta/uslugi-pozapakietowe/medycyna-lotnicza.html
 • lek. med. Rafał Wójcik
  Centrum Medycyny Lotniczej Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
  ul. Krasińskiego 54
  01-755 Warszawa
  Tel. 22 685-28-55, 22 685-28-33
  www.wiml.waw.pl
 • dr n. med. Tadeusz Zgud
  Prywatny Gabinet Lekarski
  ul. Prądnicka 10, pok. 302
  30-002 Kraków
  Tel: 601 42 52 63, 601 29 15 12
 • Tomasz Fijołek
  Centrum Medyczne ENDO MED
  ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew
  tel./fax: 22 7792444, e-mail: rejestracja@endo-med.pl

Lista lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 2,3 i LAPL dla kandydatów na członków personelu lotniczego oraz personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz personelu pokładowego

 • lek. med. Ilona Długiewicz
  Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
  Gabinet badań lotniczo-lekarskich
  60-787 Poznań, ul. Szylinga 1
  Tel. 601 678 863
 • lek. med. Krzysztof Dziewiatowski
  Gabinet Specjalistyczny
  ul. Polna 12
  80-209 Chwaszczyno
  Tel.: 509 855 588
 • lek. med. Jan Ignaczuk
  Centrum Zdrowia PULS
  Gabinet badań lotniczo-lekarskich
  Al. J. Pawła II 19, 22-400 Zamość
  Tel.: 84 5303743 /44/46
 • dr n. med. Barbara Kapitan-Malinowska
  Centrum Medycyny Lotniczej LUXMED
  ul. 17 Stycznia 39
  02-148 Warszawa
  tel.: 022 450 48 13 lub 22 33 81 666
  www.luxmed.pl/dla-pacjentow/oferta/uslugi-pozapakietowe/medycyna-lotnicza.html
 • lek. med. Dariusz Kosiński 
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Prywatna Praktyka Lekarska
  ul. Wyszyńskiego 21
  87-800 Włocławek
  Tel. 691 69 34 93 
 • lek. med. Bolesław Kowalik
  Centrum Medycyny Lotniczej Główny Ośrodek Badan Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego
  ul. H. Sienkiewicza 108/110
  50-348 Wrocław
  Tel. 71 328-28-92
  www.gobll.pl
 • dr n. med. Dariusz Kraśnicki
  Przychodnia Medycyny Pracy
  ul. Żernicka 215, 54-510 Wrocław
  tel.:  601 577 123
  mail rejestracja: lekarz@krasnicki.com.pl
  http://www.badania-lekarza-medycyny-pracy.com/
 • lek. med. Jarosław Mierka
  Gabinet Specjalistyczny
  82-300 Elbląg, ul. Robotnicza 76 b
  Rejestracja: godz. 10.00 - 18.00
  Tel.: 509 29 29 44
 • lek. med.  Agnieszka Walicka -Pyłko
  NZOZ "MEDICA-VISION
  ul. Nowomiejska 15
   16-400 Suwałki 
  tel.: 87 5647444, 87 5647445
  e-mail: badanialotnicze@vp.pl
 • lek. med. Kazimierz Woźniak
  Centrum Medycyny Lotniczej Główny Ośrodek Badan Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego
  ul. H. Sienkiewicza 108/110
  50-348 Wrocław
  Tel. 71 328-28-92
  www.gobll.pl
 • lek. med. Waldemar Kozik
  Centrum Medyczne LIM
  ul. Słowackiego 64
  30-004 Kraków
  Tel.: 22 332-28-88, 12 632-90-77
 • lek. med. Grażyna Stolorz
  Centrum Medycyny Lotniczej LUXMED
  ul. 17 Stycznia 39
  02-148 Warszawa
  tel.: 022 450 48 13 lub 22 33 81 666
  www.luxmed.pl/dla-pacjentow/oferta/uslugi-pozapakietowe/medycyna-lotnicza.html
 • lek. med. Natalia Urbaniak
   Centrum Medyczne MEDYK 
  Gabinet badań lotniczo-lekarskich 
  ul Dąbrowskiego 33a, 35-036 Rzeszów
  tel.: 17 853 22 86
 •  lek. med. Katarzyna Skręt
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
  Gabinet badań lotniczo-lekarskich
   ul. Hetmańska 120, 35 - 078 Rzeszów,
  tel.: 17 854 69 82
   Sekretariat WOMP - tel./fax:  17 854 60 28
 • lek. med. Alicja Bożek Sochacka
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
  Gabinet badań lotniczo-lekarskich
   ul. Hetmańska 120, 35 - 078 Rzeszów
   tel.: 17 854 65 79
 • dr n med. Piotr Tomczyk
  Indywidualna Praktyka Lekarska
  ul. Chrzanowskiego 38 A, 80-278 Gdańsk
  tel. 503752151
 • dr n. med. Joanna Klempous
  Centrum Medycyny Lotniczej Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego
  ul. H. Sienkiewicza 108/110
  50-348 Wrocław
  Tel. 71 328 28 92
  www.gobll.pl
 • lek. med. Jarosław Ignatowicz
  Centrum Medycyny Lotniczej Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego
  ul. H. Sienkiewicza 108/110
  50-348 Wrocław
  Tel. 71 328 28 92
  www.gobll.pl
 • lek. med. Stanisław Petelewicz
  Novo Med s.c. NZOZ
  ul. Staszica 28
  42-100 Kłobuck
  Tel.: 34 3173541
 • lek. med. Grzegorz Pałka
  Novo Med s.c. NZOZ
  ul. Staszica 28
  42-100 Kłobuck
  Tel.: 34 3173541

 

 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego (aktualizacja: 24.09.2018)